NIKA INTERNATIONAL AB
Västrafredsgatan 7
SE-Katrineholm

Tel: +46 733 42 83 83
E-mail: info@nikaracing.se